Ga naar

Diamond is een fonds van fondsen. Het werd opgericht op 22/01/2018 voor onbepaalde duur als intern beleggingsfonds binnen Baloise Insurance.
Diamond belegt voor minstens 70 % in kwalitatief hoogstaande obligatiefondsen of gelijkgestelde fondsen en kan voor maximum 30 % in kwalitatief hoogstaande aandelenfondsen beleggen. Diamond streeft naar een regelmatig rendement.
Vraag ernaar bij uw Personal Advisor.

Activa spreiding (31/03/2020) 

Geografische spreiding (31/03/2020)

 

De spreiding tussen de verschillende fondsensoorten geschiedt in functie van de marktomstandigheden waarbij tot 100% van de activa kan worden belegd in
iedere fondsensoort. Om het beheer te optimaliseren kunnen ook de liquiditeiten worden aangehouden.

Top 5 fondsen (d.d. 31/03/2020)

M&G Global Bond
ISHARES US Treasuries Bond
PIMCO GIS Real Return Fund
NOMURA Global Dynamic Bond
FUNDSMITH Equity Fund

Risicoklasse: 1 2 3 4 5 6 7 (d.d. 22/01/2018)

 

Actuarieel rendement op jaarbasis (d.d. 31/12/2019) 

2020* 1 jaar 3 jaar  5 jaar10 jaar 
 -2,45% 11,63%– – – 

 Bij de berekening van het rendement werd rekening gehouden met de beheerskosten maar niet met instap- of uitstapkosten.
Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Inventariswaarde (d.d. 24/06/2020*): € 49,35

Kwartaalrapport klik hier

Essentiële-informatiedocument klik hier

Bijlage essentiële-informatiedocument klik hier

Vraag naar de performante resultaten bij uw Personal Advisor.

Contacteer ons